Избери Категория

Представяме ви:
Aгенция ''SATEN''
Aгенция ''SATEN''

Сватбени Агенции

Шумен

дамски дрехи от онлайн магазин за дрехи.

Сватбен фотограф
Начало » Информация » Важно

Бракът според българското законодателство

До 1945 година в България, единствената форма, по която са се сключвали бракове е била църковната.  След тази година Наредбата-закон за брака заменя религиозния брак с гражданския,  осъществяван пред държавен орган, като единствената валидна форма за сключване на брак.

Понастоящем материята около брака се урежда от новия Семеен кодекс (СК), който влиза в сила на 01.10.2009г. за да замени този от 1985г. В него Законодателят урежда някои съвсем нови правни положения, както и значително подобрява други.

Единственият правно валиден брак е гражданския брак, който се сключва при условията на Семейния кодекс.  Това означава, че едно лице може да се възползва от правата, които дава закона на съпрузите, само когато е сключило брак в съгласие с разпоредбите на кодекса. Такива права са: право да не се дава обяснения пред съда и да не се свидетелства срещу другия съпруг; право на съпруга да бъде защитник по дела (при други обстоятелства защитника трябва да е задължително адвокат); наследствено право и др.

ПРЕДПОСТАВКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА БРАК

Минималната възраст за сключване на брак е 16 години.  Когато обаче лицето не е навършило 18 години се изисква разрешението на районнен съдия по постоянен арес на лицето.  Съдията изслушва двамата встъпващи в брак и родителите на непълнолетния и ако прецени, че важни причини налагат сключването на брака го позволява.  Законът не посочва какви са тези причини и ги оставя на преценката на съдията.  Съдебната практика показва, че такива причини са най-често забременяване, раждане на дете, фактическо съжителство. В по-старата практика са известни и такива случаи, като преклонна възраст на родителите на младоженеца, което обуславя необходимостта от допълнителна помощ в дома им.

Не могат да сключат граждански брак лицата, които са вече женени/омъжени.  Нашият закон забранява многобрачието.  Пречка за брак са и  душевните болести или слабоумието, дори и лицето да не е поставено под пълно запрещение, стига да има основание за това. Основанията за поставяне под пълно запрещение са горепочените болести плюс невъзможността лицето да се грижи за собствените си работи. Съществуват различни форми на слабоумие. Вродена е олигофренията, която по степен на засегнатост се дели на идиотия, имбецилност и дебилност.  Единствено лица с дебилизъм биха могли при частни случаи да сключат брак – дебилизмът не винаги е предпоставка за пълно запрещение.  Деменцията,  която настъпва на по-късен етап от живота също може да бъде пречка за сключване на брак.  Душевните болести пък са разстройства на психиката на нормално развити умствено лица . Такива са шизофренията, циклофренията и други.   Лица с душевни заболявания могат да сключат брак  стига те да не са основание за поставяне по пълно запрещение.

Медицинското свидетелство, което се изисква от длъжностните лица, е следствие от третата отрицателна предпоставка, при наличието на която брак не може да бъде сключен.  Лицето не трябва да страда от болест, която  поставя в сериозна опастност живота и здравето на поколението, както и на другия съпруг,  освен ако последния знае за наличието й.  Стария СК забраняваше брака, стига болестта да създава сериозна опастност за живота и здравето на поколението, независимо дали другия съпруг знае за нея.  В новия СК тази забрана отпада.  Сега е достатъчно другият съпруг да знае за болестта за да може бракът да бъде сключен. Въпросните болести са посочени в Инструкция №1 за реда за медицинско освидетелстване на встъпващите в брак.  Такива са наследствените заболявания, като се преценява всеки конкретен случай, сифилис, гонорея, проказа, активна туберкулоза и други.

Не могат да сключат брак лица, които са роднини по права линия и по съребрена до четвърта степен, както и лица, между които акта на осиновяването създава отношение на родители и деца или братя и сестри.  Роднинство по права линия означава едното лице да произхожда пряко или непряко от друго лице. В този смисъл не могат да сключат брак баща и дъщеря,  баба и внук.  Роднинство по съребрена линия означава две лица да произхождат пряко или непряко от едно лице.  Такива са брата и сестрата – роднини по съребрена линия от втора степен.  Такива са и първите братовчеди – роднини по съребрена линия от четвърта степен.  Степента на съребрената линия се определя .

Наличието на тези предпоставки се доказват с документите за самоличност (възрастта и личността), с декларация по образец относно липсата на брак , болести и родство, както и медицинско свидетелство за болестите.

РЕД НА СКЛЮЧВАНЕ НА БРАКА

С новия СК отпадна изискването за предварително заявление за сключване на брак, което трябваше да се подаде най-рано 30 дни преди желаната дата. И преди беше възможно да се сключи брак без предварително заявление, но това можеше да стане само ако важни причини го налагат и по преценка на длъжностното лице.  Въпреки отпадането на правилото, то продължава да съществува – вече не юридически, а само фактически – в ритуалните домове часовете за бракосъчетания се запазват с месеци напред.

Необходимите документи, както вече беше посочено са декларация по образец и медицинско свидетелство, което се издава специално за целта и важи 30 дни.

Според уредбата на новия кодекс, църковният брак вече може да се сключи и преди гражданския. Това означава и че може да се сключи само църковен брак, въпреки че той няма да има никакво правно действие.  В стария Семеен кодекс беше задължително църковен брак да се сключва едва след като е сключен граждански такъв.  Свещенослужителят  изискваше представянето на акта за сключване на граждански брак, преди да пристъпи към църковното бракосъчетание. 

Според новия СК сключването на брака се осъществява чрез  взаимно, свободно и изрично съгласие на мъж и жена, дадено лично и едновременно пред  длъжностното лице по гражданското състояние.   Разликата спрямо стария СК са думите „свободно и изрично”. И докато „свободно” не буди никакви въпроси, то „изрично” немуниемо ще създаде правни спорове, тъй като ограничава правото на брак на неми хора.

Мястото на сключване на брака е предвиденото от общината помещение.  И в стария и в новия СК се позволява сключването на брак, в община по избор на младоженците. В новия СК, това вече е записано изрично, защото преди имаше известна неяснота по въпроса.  Що се отнася до така наречените „изнесени” ритуали (извън ритуалната зала), те също бяха възможни и преди и сега.  В стария кодекс изискването беше поне едно от лицата, сключващи брак да не може да присъства в общината по уважителни причини. В новия кодекс  отпада необходимостта, лицето да не може да присъства в общината. Достатъчна е само уважителна причина по преценка на длъжностното лице.

Бракът се счита за сключен с полагането на подписите на встъпващите в брак и длъжностното лице.  Върху акта за граждански брак се подписват и двама свидетели. 

По отношение на свидетелите възникват два въпроса. Законът не изисква и следователно не е необходимо те да са съпруг и съпруга или въобще да са мъж и жена.  Тяхната функция е сравнително странична – дори и при липсата им бракът би се счел за валидно сключен, като това би породило отговорност за длъжностното лице, но нищо повече.

Относно предбрачния договор

 


"КРИЕЙТИВ-БГ" ЕООД

- Всички права запазени ©