Избери Категория

Представяме ви:
ЗЛАТАРНИЦА
ЗЛАТАРНИЦА

Бижутерии и аксесоари

София - град

дамски дрехи от онлайн магазин за дрехи.

Сватбен фотограф
Начало » Информация » Важно

Предбрачен договор и режими на имуществени отношения

Какво беше положението досега?

Старият Семеен кодекс  уреждаше положението с имуществото на лицата сключили брак по един режим задължителен за всички. Юристите, известни с пристрастието си към абревиатурите наричат този режим СИО – Съпружеска имуществена общност.

С влизането в сила на новия Семеен кодекс,  СИО стана една от алтернативите, между които съпрузите могат да избират, наред с режима на разделност и договорния режим (брачен договор).
СИО също така се прилага, когато съпрузите не изявят волята си по кой от режимите желаят да се третира имуществото им.

Съпружеската имуществена общност означава, че всички вещни права придобити по време на брака са обща собственост по равно на двамата съпрузи. Вещни права са например собствеността върху една недвижима вещ – жилище, върху една движима вещ – автомобил, правото на строеж, правото на ползване на даден предмет.  Името, на което са придобити няма значение.  Единственото изискване е вещните права да са придобити в резултат на общ принос, който може да бъде пряк или непряк – жената има принос в закупуването на семейния автомобил, защото е отглеждала децата, докато мъжът е ходил на работа. Приносът се предполага до доказване на противното.  Влоговете не са част от СИО. Това е нова уредба, в сравнение със стария Семеен кодекс.

Кое не е обща собственост? Това са преди всичко вещните права придобити преди сключването на брака,  наследеното имущество, както и дареното имущество.  Лични са движимите вещи придобити от съпруга, които му служат за обикновенно лично ползване (дрехи, хигиенни аксесоари и т.н.), както и вещи, които използва за упражняване на професия или занаят.

Никой от съпрузите не може да продава някоя от общите вещи без съгласието на другия съпруг. 
След 01.10.2009г. съпрузите – бъдещи и настоящи вече имат право да избират наред с режима на съпружеска имуществена общност и режима на разделност на имуществото.

Режимът на разделност е прост по съдържание – всеки придобива сам за себе си.  Ако някой от съпрузите е допринесъл за увеличаване на имуществото на другия съпруг, той има право на част от стойността на това имущество само ако докаже пред съда, че има принос.

Наред със СИО и с режима на разделност бъдещите съпрузи преди брака, а настоящите съпрузи по време на брака могат да сключат брачен договор. В първия случай той действа от сключването на брака, а във втория случай от подписването.

Брачният договор урежда само имуществената страна на съжителството между съпрузите:
- правата на страните върху имуществото, което се придобива по време на брака;
- правата на страните върху притежаваното от тях имущество преди брака;
- начините на управление и разпореждане с имуществото, включително и със семейното жилище;
-  участието на страните в разходите и задълженията;
-  имуществените последици при развод;
- издръжката на съпрузите по време на брака, както и при развод;
-  издръжката на децата от брака;
- други имуществени отношения, доколкото това не противоречи на разпоредбите на Семейния кодекс.

При сключване на брака младоженците могат да посочат с нотариално заверена декларация, кой режим избират. Ако не изберат такъв, приема се, че са избрали СИО. Когато има сключен брачен договор се представя удостоверение от нотариуса за сключването му.

Що се отнася до заварените бракове, съпрузите могат по аналогичен път да посочат с нотариално заверена декларация или с удостоверение  от нотариуса избрания режим .  Документите се подават в Общината.


"КРИЕЙТИВ-БГ" ЕООД

- Всички права запазени ©